Nagroda imienia

  Witolda Lipskiego

  ENGLISH VERSION

  Regulamin

  Regulamin po zmianach z dn. 23.05.2024 r.

  REGULAMIN
  NAGRODY IM. WITOLDA LIPSKIEGO
  DLA MŁODYCH POLSKICH NAUKOWCÓW
  ZA OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE INFORMATYKI I JEJ ZASTOSOWAŃ

  Preambuła

  Nagroda im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za osiągnięcia w zakresie informatyki i jej zastosowań (zwana dalej „Nagrodą”) jest kontynuacją Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za osiągnięcia naukowe w zakresie informatyki, ustanowionej w roku 2005 przez Fundację Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (Polish Chapter of ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym. 

   

   

  Patron nagrody, Witold Lipski (1949-1985), był wybitnym polskim informatykiem. W swojej krótkiej karierze naukowej współpracował z informatykami o światowej renomie, napisał kluczowe prace z teorii baz danych i analizy algorytmów oraz opublikował dwie szeroko znane książki poświęcone kombinatoryce i teorii algorytmów.

   

  § 1
  Postanowienia ogólne

  1. IDEAS NCBR sp. z o.o. (dalej zwany: IDEAS) jest organizatorem konkursu Nagrody. Fundacja Kościuszkowska z siedzibą w Nowym Jorku (The Kosciuszko Foundation Inc.) dysponuje środkami przeznaczonymi na Nagrody oraz finansuje wypłatę Nagród na rzecz wyłonionych laureatów.
  2. Nagroda przyznawana jest w dwóch następujących kategoriach:
   1. za wybitne osiągnięcia naukowe w teoretycznych aspektach informatyki,
   2. za wybitne osiągnięcia naukowe w zastosowaniach informatyki.
  3. IDEAS organizuje konkurs we współpracy z Kapitułą Nagrody (zwana dalej „Kapitułą“).
  4. Zadaniem Kapituły jest: ocena kandydatów do Nagrody oraz wybór laureatów. Kapituła zapewnia też merytoryczną interpretację zakresu każdej z kategorii Nagrody, dba o promocję, prestiż i wysokie standardy naukowe Nagrody.
  5. Zgłoszenia do konkursu oraz publikacja informacji związanych z przebiegiem i wynikami konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej konkursu https://nagrodalipskiego.ideas-ncbr.pl/

  § 2
  Ogłoszenie i harmonogram konkursu Nagrody

  1. Nagroda przyznawana jest corocznie, w ramach dostępnych środków na jej wypłacenie.
  2. Przed ogłoszeniem Nagrody, IDEAS w porozumieniu z Fundacją Kościuszkowską oraz Kapitułą ustala wysokość Nagrody, nie mniejszą niż 50 000,- zł w każdej kategorii wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu. W skład powyższej kwoty wchodzą również wszelkie obciążenia publiczno-prawne związane z uzyskaniem nagrody.
  3. Nagrody w konkursie wypłaca IDEAS. IDEAS nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie obowiązki formalno-prawne związane z przyznaniem i wypłatą Nagrody, wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Kolejne edycje konkursu ogłaszane są na stronie internetowej konkursu nie później niż 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
  5. Ustala się następujący harmonogram konkursu:
   1. ogłoszenie konkursu do dnia 16 lutego danego roku kalendarzowego;
   2. zgłoszenia do konkursu do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego;
   3. wydanie opinii i rekomendacji przez Radę Nagrody oraz przekazanie ich do Kapituły do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego;
   4. ocena zgłoszeń przez Kapitułę do dnia 30 września danego roku kalendarzowego;
   5. rozstrzygnięcie Konkursu do dnia 15 października danego roku kalendarzowego;
   6. publiczne ogłoszenie laureatów i wypłacenie nagród nie później niż do końca danego roku kalendarzowego.
  6. Sekretarza konkursu wyznacza IDEAS.

  § 3
  Warunki Uczestnictwa

  1. Nagroda może zostać przyznana wyłącznie osobom, które:
   1. posiadają obywatelstwo polskie lub są stałymi rezydentami na terenie Polski,
   2. nie są laureatami w żadnej z kategorii wcześniejszych edycji Nagrody,
   3. w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego termin składania zgłoszeń do Konkursu nie ukończyły 35. roku życia, przy czym granica ta ulega przedłużeniu o czas, przez jaki osoba zgłaszana do konkursu przebywała przed ukończeniem 35. roku życia na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym,
   4. w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub w ciągu 24 miesięcy poprzedzających termin składania zgłoszeń uzyskały tytuł zawodowy lub stopień naukowy jako pracownicy, studenci lub doktoranci w takiej instytucji.

  § 4
  Zgłoszenie do konkursu

  1. Zgłoszenia do wybranej przez siebie kategorii Nagrody dokonuje kandydat.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej konkursu do godziny 24.00 czasu polskiego dnia podanego w ogłoszeniu konkursu.
  3. Do formularza zgłoszenia należy dołączyć:
   1. życiorys naukowy kandydata (CV),
   2. podpisane oświadczenie (elektronicznie lub w formie skanu) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub status stałego/długoterminowego rezydenta w Polsce,
   3. krótki opis najważniejszych osiągnięć badawczych, sformułowany w terminach technicznych mający formę listu motywacyjnego, listę publikacji, patentów i wdrożonych systemów informatycznych,
   4. elektroniczne kopie najważniejszych publikacji, patentów i linków do wdrożonych systemów informatycznych (nie więcej niż 5),
   5. opinię (list rekomendacyjny) pracownika naukowego prowadzącego badania w zakresie informatyki (maksymalnie od dwóch osób rekomendujących kandydata) wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO (wskazaną w §9);
   6. zdjęcie wraz z krótkim opisem kariery zawodowej i najważniejszych osiągnięć badawczych sformułowanym w terminologii dostępnej dla szerokiego grona odbiorców (do wykorzystania na stronach Nagrody i w środkach masowego przekazu) (maks. 1000 znaków ze spacjami).
  4. Zgłoszenie może być wycofane na każdym etapie postępowania konkursowego na prośbę kandydata zgłoszoną za pośrednictwem strony internetowej konkursu.
  5. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem Nagrody oraz zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  6. W toku wstępnej weryfikacji zgłoszeń IDEAS ma prawo wystąpić do kandydata o uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień co do dokonanego zgłoszenia, w ściśle zakreślonym na to terminie. Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

  § 5
  Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Nadesłane zgłoszenia podlegają ocenie merytorycznej. Podstawowym kryterium oceny są osiągnięcia badawcze kandydata udokumentowane publikacjami, patentami i wdrożonymi systemami informatycznymi. Za proces oceny zgłoszeń odpowiedzialna jest Kapituła, która do oceny zgłoszeń powołuje ekspertów – Radę Nagrody.
  2. Kapituła wybiera laureatów na podstawie opinii i rekomendacji przygotowanych przez Radę Nagrody i przekazuje wyniki do IDEAS nie później niż do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.
  3. Kapituła i Rada Nagrody podejmują decyzje niezależnie, kierując się zasadami obiektywizmu, stosując mechanizm samokontroli i wyłączenia z oceny prac kandydatów swoich Członków co do których zachodzą okoliczności mogące podważyć ich obiektywny osąd.
  4. Dopuszcza się nieprzyznanie Nagrody w danym roku w określonej kategorii, przyznanie dwóch Nagród w danej kategorii w równej wysokości będącej połową kwoty przeznaczonej na Nagrodę w danej kategorii lub przyznanie wyróżnienia, z którym nie wiążą się żadne nagrody finansowe.
  5. Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
  6. IDEAS zawiadamia laureatów konkursu i ogłasza wyniki publicznie na stronie konkursu nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego.
  7. IDEAS dokonuje wypłaty przyznanej nagrody na rachunek bankowy wskazany przez laureata w terminie do ostatniego dnia grudnia danego roku kalendarzowego.
  8. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się w formie ustalonej przez IDEAS, nie później niż do końca danego roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs z udziałem nagradzanych i wyróżnionych laureatów.

  § 6
  Odpowiedzialność Organizatora konkursu Nagrody

  1. Organizator konkursu Nagrody nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych kandydatów w konkursie, w tym za brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie kandydata. Organizator konkursu Nagrody nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez kandydatów w zakresie ich rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  2. Organizator konkursu Nagrody zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie kandydatów, których działania są sprzeczne z prawem, niniejszym regulaminem lub ogólnie przyjętymi zasadami etyki w środowisku naukowym.

  § 7
  Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator konkursu, IDEAS NCBR Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, KRS: 0000880113, REGON: 388065786, NIP: 7011017605.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu Nagrody im. Witolda Lipskiego (dalej: „Konkurs”), w tym prowadzenia zapisów kandydatów, a także umożliwienia aktywnego 
i biernego udziału w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem,
   2. dokumentowania przebiegu Konkursu oraz jego promocji, w tym dokonania nagrań/zdjęć 
z wydarzenia oraz ich publikowania w mediach społecznościowych lub na naszej stronie internetowej (www.ideas-ncbr.pl) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest promocja naszej działalności oraz promocja Konkursu,
   3. realizacji obowiązków prawnych związanych z Konkursem, w tym prowadzenie rozliczeń 
z uczestnikami, rozpatrywanie reklamacji, prowadzenie dokumentacji księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem cywilnym, ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o rachunkowości,
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku 
z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także w celu archiwizacji dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ochrona naszego interesu prawnego i faktycznego.
  3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Organizatora konkursu lub poczty elektronicznej na adres e: iod@ideas-ncbr.pl 
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, tj. co do zasady przez okres nie dłuższy niż 6 lat (okres przedawnienia roszczeń).
  5. W zakresie wynikającym z RODO i z uwzględnieniem ograniczeń tam wskazanych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie (jeśli dotyczy).
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym konkursie. Odmowa podania danych będzie skutkowało odmową rejestracji Pani/Pana zgłoszenia w konkursie oraz wzięcia w nim udziału zgodnie z Regulaminem. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostarczające nam oprogramowanie biurowe i świadczące na naszą rzecz usługi IT, a także podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
  8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Klauzula informacyjna znajduję się w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej konkursu. 

  § 8
  Postanowienia końcowe

  1. Udział w konkursie oznacza akceptację zasad konkursu, zawartych w niniejszym regulaminie konkursu.
  2. Prawa do uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
  3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.
  4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej konkursu.
  6. Ostateczna interpretacja zapisów treści regulaminu konkursu należy do Organizatora.
  7. Wszystkie terminy i daty określone w niniejszym regulaminie konkursu są oparte na czasie obowiązującym w Polsce.
  8. IDEAS zastrzega sobie prawo do zamknięcia i zakończenia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.

  § 9
  Klauzula informacyjna
  dla osób składających rekomendację dla kandydatów Nagrody im. Witolda Lipskiego

   

  Administrator danych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest IDEAS NCBR Spółka z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, KRS: 0000880113, REGON: 388065786, NIP: 7011017605
  Kontakt z administratorem
  Możesz skontaktować się z nami osobiście lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby, a także pisząc e-mail na adres: biuro@ideas-ncbr.pl.
  Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: IDEAS NCBR Sp. z o.o. („Inspektor ochrony danych”), ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa lub pisząc na adres: iod@ideas-ncbr.pl.
  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

  1. przeprowadzenia oceny kandydatów Konkursu Nagrody im. Witolda Lipskiego (dalej: „Konkurs”), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest wybór laureatów nagrody im. Witolda Lipskiego zgodnie z Regulaminem.
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wyniknąć w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także w celu archiwizacji dokumentacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest ochrona naszego interesu prawnego i faktycznego.

  Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, tj. co do zasady przez okres nie dłuższy niż 6 lat (okres przedawnienia roszczeń).
  Odbiorcy danych
  Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostarczające nam oprogramowanie biurowe i świadczące na naszą rzecz usługi IT, a także podmioty uprawnione do dostępu do Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
  Uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.


  Niezależnie od ww. praw możesz tez wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych.

  Dobrowolność podania danych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uwzględnienia wydanej rekomendacji kandydatowi do nagrody im. Witolda Lipskiego.

  Regulations

  Information clause for persons submitting recommendations for candidates of the Witold Lipski Award

  REGULATIONS
  OF THE WITOLD LIPSKI AWARD
  FOR YOUNG POLISH SCIENTISTS
  FOR ACHIEVEMENTS IN COMPUTER SCIENCE AND ITS APPLICATIONS

  Preamble

  The Witold Lipski Award for young Polish scientists for achievements in computer science and its applications (hereinafter ‘the Award’) is a continuation of the Witold Lipski Award for young Polish scientists for achievements in computer science, established in 2005 by the Foundation for Information Technology Development in cooperation with the Polish Association for Computing Machinery (Polish Chapter of ACM) and the Polish Information Processing Society. From 2022, it is awarded by the Kosciuszko Foundation (hereinafter ‘the Kosciuszko Foundation’).

  IDEAS NCBR undertook to organise the Award competition based on an agreement with the Kosciuszko Foundation.

  The patron of the Award, Witold Lipski (1949–1985), was a prominent Polish computer scientist. In his short academic career, he collaborated with world-renowned computer scientists, wrote key papers on database theory and algorithm analysis, and published two widely acclaimed books on combinatorics and algorithm theory.

  § 1
  General provisions

  1. IDEAS NCBR sp. z o.o. (hereinafter: IDEAS) is the organiser of the Award competition. The Kosciuszko Foundation Inc., based in New York, manages the funds allocated to the Awards and pays the rewards to the selected winners.
  2. Awards are made in the following two categories:
   1. for outstanding scientific achievements in theoretical aspects of computer science,
   2. and for outstanding scientific achievements in computer science applications.
  3. IDEAS organises the competition in collaboration with the Award Chapter (hereinafter ‘the Chapter’).
  4. The task of the Chapter is to evaluate the candidates for the Award and to select the winners. The Chapter is also responsible for the interpretation of the scope of each category of the Award and for the promotion, prestige and high scientific standards of the Award.
  5. Applications for the competition and the publication of information on the progress and results of the competition are made via the competition website: https://nagrodalipskiego.ideas-ncbr.pl/.

  § 2
  Announcement and schedule of the Award competition

  1. The Award is made annually, within the limits of the funds available for its payment.
  2. Prior to the announcement of the Award, the Kosciuszko Foundation, in consultation with IDEAS and the Chapter, determine the amount of the financial reward, which may not be less than PLN 50,000 in each category referred to in §1(2) of these Regulations. The above amount also includes any public and legal charges related to the Award.
  3. The Award in the competition is paid by the Kosciuszko Foundation. IDEAS is not responsible for the payment of the Award in the competition or for any formal and legal obligations related to the granting and payment of the Award in accordance with applicable legislation.
  4. Subsequent editions of the competition are announced on the competition website at the latest by 31 January each year.
  5. The schedule for the competition is as follows:
   1. announcement of the competition by 15 February of a given calendar year;
   2. applications for the competition by 30 April of a given calendar year;
   3. opinions and recommendations of the Award Council and their submission to the Chapter by 31 August of a given calendar year;
   4. evaluation of applications by the Chapter by 30 September of a given calendar year;
   5. results of the competition by 15 October of a given calendar year;
   6. public announcement of the winners and payment of rewards at the latest by the end of the calendar year.
  6. The secretary of the competition is appointed by IDEAS.

    

  § 3
  Conditions of Participation

  1. The Award can only be made to individuals who:
   1. have Polish citizenship or permanent residence in Poland,
   2. have not been a winner in any of the categories of previous editions of the Award,
   3. were under 35 years of age on the last day of the calendar year preceding the deadline for submitting entries to the competition, with the deadline being extended by the period of time during which the candidate, before reaching the age of 35, was on maternity leave, adoption leave, paternity leave or parental leave,
   4. on the date of submitting their application to the competition are employees, students, or postgraduate students at an institution of the Polish higher education and science system, or have obtained a professional title or degree as an employee, student, or postgraduate student at such an institution in the 24 months prior to the application deadline.

  § 4
  Application for the competition

  1. The candidate applies for the Award category of his/her choice.
  2. Applications are accepted electronically using the form provided on the competition website until midnight Polish time on the date specified in the competition announcement.
  3. The application form should include:
   1. the scientific curriculum vitae (CV) of the candidate;
   2. a signed (electronically or scanned) statement confirming Polish citizenship or permanent/long-term resident status in Poland;
   3. a brief description of the most important research achievements, expressed in technical terms, in the form of a covering letter; a list of publications, patents, and information systems implemented;
   4. electronic copies of the most important publications, patents, and links to implemented information systems (not more than 5),
   5. opinion (letter of recommendation) of an academic researcher in the field of computer science (from a maximum of two persons recommending the candidate), together with a statement that they have read the GDPR information clause (indicated in §9);
   6. a photograph with a brief description of the professional career and the main research achievements, formulated in terminology accessible to a wide audience (to be used on the Award website and in the mass media) (max. 1,000 characters with spaces).
  4. An application may be withdrawn at any stage of the competition process at the candidate’s request via the competition website.
  5. Incomplete applications, applications that do not comply with the Regulations of the Award, and applications submitted after the deadline will not be considered.

  § 5
  Results of the competition

  1. Submitted applications are subject to a substantive evaluation. The primary criterion for evaluation is the candidate’s research record as documented by publications, patents, and implemented information systems. The Chapter is responsible for the application evaluation process and appoints experts – the Award Council – to evaluate the applications.
  2. The Chapter selects the winners on the basis of the opinions and recommendations prepared by the Award Council and communicates the results to IDEAS by 30 September of a given calendar year at the latest.
  3. There may be no Award made in a particular category in a given year, two Awards made in a particular category for the same amount, which is half of the amount allocated to that category, or an honorable mention made without financial reward.
  4. Decisions on the results of the competition are final and not subject to appeal.
  5. IDEAS will notify the winners of the competition and publicly announce the results on the competition website at the latest by the end of October of a given calendar year.
  6. To receive the payment of the Award, the winners of the competition should contact the Kosciuszko Foundation at: 15 E 65th Street, New York, NY 10065, USA, info@thekf.org.
  7. The award and honoring ceremony will take place in a manner to be determined by IDEAS, at the latest by the end of the calendar year in which the competition took place, with the participation of the winners and honored laureates.

  § 6
  Liability of the Organiser of the Award competition

  1. The Organiser of the Award competition is not liable for the accuracy and truthfulness of the data provided by the candidates in the Competition, including the inability to deliver the Awards for reasons attributable to the candidate. The Organiser of the Award competition does not control the accuracy and truthfulness of the content posted by the candidates, except for actions related to the removal of violations of the Regulations or generally applicable laws.
  2. The Organiser of the Award competition reserves the right to exclude from participation in the competition any candidate whose actions are contrary to the law, these Regulations or generally accepted ethical principles in the scientific community.
  3. The Organiser of the Award competition is not responsible for the payment of the rewards.

  § 7
  Processing of personal data

  1. The controller of the personal data of the participants is the Organiser of the competition, IDEAS NCBR Spółka z o.o., based in Warsaw, ul. Chmielna 69, 00-801 Warsaw, KRS: 0000880113, REGON: 388065786, NIP: 701101760.
  2. Personal data will be processed for the following purposes:
   1. organising and carrying out the Witold Lipski Award Competition (hereinafter: ‘the Competition’), including keeping records of candidates, and enabling active
    and passive participation in the Competition – on the basis of Article 6(1)(b) of the GDPR, i.e. processing necessary for the performance of a contract and to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract,
   2. documenting the course of the Competition and its promotion, including making recordings/photographs
    of the event and publishing them on social media or on our website (www.ideas-ncbr.pl) – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. our legitimate interest, which is to promote our activities and the Competition,
   3. fulfilling legal obligations related to the Competition, including keeping
    accounts with participants, processing complaints, keeping accounting records – on the basis of Article 6(1)(c) of the GDPR in connection with relevant legislation, in particular the Civil Code, the Law on Value Added Tax, the Law on Accounting,
   4. establishing, asserting or defending against claims that may arise in connection
    with the organisation and conduct of the Competition, as well as for the purpose of archiving documentation – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. our legitimate interest, which is to protect our legal and factual interests.
  3. For matters related to your data, please contact the Data Protection Officer. Contact can be made by post to the competition Organiser’s address or by e-mail to: iod@ideas-ncbr.pl.  
  4. We will keep your personal data for the time necessary to achieve the aforementioned processing purposes, i.e. normally for a period not exceeding 6 years (limitation period for claims).
  5. To the extent permitted by the GDPR and subject to the limitations therein, you have the right to access the content of your data and to rectify or erase your data, to restrict the processing of your data, the right to data portability and the right to withdraw your consent (where applicable) at any time.
  6. You have the right to lodge a complaint to the President of the Personal Data Protection Office at ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw, if you consider that the processing of your personal data does not comply with the personal data protection rules. 
  7. The provision of your personal data is voluntary, however, it is also a condition for participation in the competition. Refusal to provide the data will result in refusal of registration and participation in the competition in accordance with the Regulations.
  8. The recipients of your personal data will be those entities to whom we entrust the processing of personal data, in particular those entities that provide us with office software and IT services, as well as those entities that are authorised to access your data under the law.
  9. The data provided by you will not be subject to automated decision-making, including profiling. 
  10.  The information clause is available in the application form on the competition website.

  § 8
  Final provisions

  1. Participation in the competition means that you accept the competition rules contained in these Regulations.
  2. The right to participate in the competition, as well as the rights and obligations associated with it, are not transferable to other persons or entities.
  3. The Regulations are the only document defining the rules of the competition. Advertising materials are for promotional and informational purposes only.
  4. In matters not covered by the Regulations, the provisions of the Civil Code in force in the Republic of Poland shall apply mutatis mutandis.
  5. The Organiser reserves the right to change the provisions of these Regulations. Information about the changes will be published on the website of the competition.
  6. The final interpretation of the provisions of the Regulations is reserved by the Organiser.
  7. All dates and deadlines stated in these competition Regulations are based on local time in Poland.
  8. IDEAS reserves the right to close and terminate the competition at any time without giving any reason.

  § 9
  Information clause
  for persons submitting recommendations for candidates of the Witold Lipski Award

   

  Data controller
  The controller of your personal data is IDEAS NCBR Spółka z o.o., based in Warsaw, ul. Chmielna 69, 00-801 Warsaw, KRS: 0000880113, REGON: 388065786, NIP: 7011017605.
  Contact with the controller
  You can contact us in person or by post at the above registered office address or by email at biuro@ideas-ncbr.pl.
  Data Protection Officer
  We have appointed a Data Protection Officer, whom you can contact by post at: IDEAS NCBR Sp. z o.o. („Inspektor ochrony danych”), ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, or by email at: iod@ideas-ncbr.pl.
  Purposes and legal basis for data processing

  We will process your personal data for the following purposes:

  1. organising and carrying out the assessment of candidates for the Witold Lipski Award Competition (hereinafter: ‘the Competition’), 
  2. documenting the course of the Competition and its promotion, including making recordings/photographs of the event and publishing them on social media or on our website (www.ideas-ncbr.pl) – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. our legitimate interest, which is to promote our activities and the Competition,
  3. fulfilling legal obligations related to the Competition, including keeping accounts with participants, processing complaints, keeping accounting records – on the basis of Article 6(1)(c) of the GDPR in connection with relevant legislation, in particular the Civil Code, the Law on Value Added Tax, the Law on Accounting,
  4. establishing, asserting or defending against claims that may arise in connection with the organisation and conduct of the Competition, as well as for the purpose of archiving documentation – on the basis of Article 6(1)(f) of the GDPR, i.e. our legitimate interest, which is to protect our legal and factual interests.
  Data retention period
  We will keep your personal data for the time necessary to achieve the aforementioned processing purposes, i.e. normally for a period not exceeding 6 years (limitation period for claims).
  Data recipients
  The recipients of your personal data will be those entities to whom we entrust the processing of personal data, in particular those entities that provide us with office software and IT services, as well as those entities that are authorised to access your data under the law.
  Rights
  In relation to our processing of your personal data, you have the right to access your data and the right to request rectification, erasure, restriction of processing, and portability of data, as well as the right to object to the processing of your data on the basis of our legitimate interest. Notwithstanding the above rights, you may also lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office concerning any unlawful processing of your data.
  Voluntary provision of data
  The provision of personal data is voluntary, however, it is necessary to participate in the Competition in accordance with the Regulations. Failure to provide the data will prevent the fulfilment of the aforementioned processing purposes.